Tomislav Lipošćak

Temeljna načela hrvatskog šumarstva – potrajno gospodarenje i očuvanje prirodne strukture i raznolikosti

Hrvatsko šumarstvo, odnosno organizirana šumarska struka, ima tradiciju dužu od 250 godina. Više od 90% naših…

Dan otvorenih dana Šumarskog fakulteta

Šumarski fakultet je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i…